Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 The Green Elephant handelend onder Fier en Moedigh BV hierna te noemen ‘The Green Elephant’

2.2 De opdrachtgever/afnemer: de opdrachtgever.

2.3 De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die opdracht geeft voor het uit te voeren werk.

2.4 Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Eventuele installatie- en montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering (af magazijn) te maken kosten, zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.3 Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 4: OFFERTES EN/OF AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

4.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van The Green Elephant zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven, vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal 4 weken te rekenen vanaf de datum van de offerte.

4.2 De in de offerte en/of aanbiedingen vermelde prijzen zijn excl. omzetbelasting (BTW), tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 5: LEVERING

5.1 De door ons te leveren zaken reizen voor rekening en risico van de koper. 

5.2 Onder levering wordt verstaan: de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of personen, die in de risicosfeer van de opdrachtgever liggen.

5.3 Bij leveranties door The Green Elephant aan de opdrachtgever ter waarde van meer dan € 1.000, geldt franco levering. The Green Elephant heeft aan haar verplichtingen voldaan indien zij de producten in Nederland, ‘franco huis’ (hal begane grond) en buiten Nederland ‘franco Nederlandse grens’ heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen.

5.4 De bepaling van de wijze van transport, alsmede het aanwijzen van de transporteur geschiedt bij uitsluiting door The Green Elephant.

ARTIKEL 6: LEVERTIJD

6.1 Wij hebben te allen tijde het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen na afloop van de opgegeven levertijd. 

6.2 In geval van levering op afroep is koper van rechtswege in verzuim, indien hij niet heeft afgeroepen binnen de overeengekomen levertijd en hebben wij het recht, 10 werkdagen nadat wij koper daarvan in kennis hebben gesteld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

Indien wij als gevolg van overmacht niet of niet tijdig leveren, heeft ieder der partijen het recht, nadat ten minste 30 dagen zijn verstreken na het intreden van de overmacht, om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 8: BETALING

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op zodanig tijdstip en op zodanige wijze, dat de gelden op de door ons vermelde bankrekening beschikbaar zijn op de vervaldatum, zoals vermeld op onze factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijk (handelsrente) verschuldigd.

8.2 De bankkosten voor betaling zijn voor rekening van de koper. Indien koper niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per maand over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan. 

De door The Green Elephant redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen evenals de in rechte vastgestelde (proces-)kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed. 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1 Wij behouden ons het eigendom voor alle door ons aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. 

9.2 Koper machtigt ons hierbij reeds nu voor als dan om het terrein en/of perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze te kunnen terugnemen.

ARTIKEL 10: OPSCHORTING EN ONTBINDING 

Indien koper niet/niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, hebben wij het recht de (verdere) uitvoering van alle met de koper gesloten overeenkomsten op te schorten en/of de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor tegen vooruitbetaling te leveren, indien wij dit gewenst of noodzakelijk achten. 

ARTIKEL 11: KLACHTEN

11.1 De opdrachtgever dient het geleverde bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

•      Of de juiste zaken zijn geleverd

•      Of de geleverde zaken voor wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomen

•      Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen;   – indien deze ontbreken – aan de eisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht, aan de opdrachtgever in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan The Green Elephant te geschieden. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onmiddellijk na vaststelling in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan The Green Elephant te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen The Green Elephant ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

11.3 Indien aantoonbaar is, dat wij aansprakelijk zijn voor gebreken aan geleverde zaken, kunnen wij naar eigen inzicht de zaken terugnemen, vervangen of repareren. 

11.4 Geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, aantal, kleuren, finish en omlopen van de pool, kunnen geen grond opleveren van klachten.

11.5 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat The Green Elephant in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 5 lid 3 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

11.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

•      De niet-inachtneming door opdrachtgever van onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik

•      Normale slijtage

•      Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever

•      De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aarde op kwaliteit van de toegepaste materialen

•      In overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken

•      Materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan The Green Elephant ter bewerking zijn verstrekt

•      Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken

•      Door The Green Elephant van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan The Green Elephant heeft verstrekt

ARTIKEL 12: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade of enige andere schade, door koper geleden of te lijden, ten gevolge van vertraagde of ondeugdelijke levering dan wel gebreken aan geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

ARTIKEL 13: COPYRIGHT

13.1 Het is The Green Elephant toegestaan om foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

13.2 The Green Elephant behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

13.3 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat de derde hierover kunnen beschikken. 

13.4 Door het geven van een opdracht tot fabricage/ montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij The Green Elephant in en buiten recht voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

13.5 The Green Elephant is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

ARTIKEL 14: PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID

14.1 Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden ter zake van door ons aan koper geleverde zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of zullen lijden.

14.2 In geval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen opdrachtgever is, is hij gehouden The Green Elephant te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stelen van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van The Green Elephant in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten. The Green Elephant is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

ARTIKEL 15: OPSCHORTING, ONTBINDING

15.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met The Green Elephant gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens The Green Elephant te voldoen, is The Green Elephant gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

15.2 Mocht een van de partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de opdrachtgever het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

(versie v07, datum mei 2022) 

Menu